Az ajándékutalványok szabályzata

I. A Szabályzatban szereplő fogalmak definíciói

1. A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése:

a) Ajándékutalvány - elektronikus, bemutatóra szóló utalvány, amely a Cosibella webáruházban egy vagy több vásárlást engedélyez a meghatározott összeghatáron belül. Az ajándékutalvány a webáruházban történő vásárlás esetén az Áruk kiszállításának költségét is fedezi.

b) Kibocsátó - A varsói székhelyű Cosibella sp. z o. o. Varsó Főváros Kerületi Bírósága által az Országos Bírósági Nyilvántartásba 832314 szám alatt bejegyzett, Varsó kerületének – XIII. Cégnyilvántartó Ügyosztályán. cím: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, REGON 385746050, NIP 5223180504.

c) Felhasználó - az Ajándékutalvány minden felnőtt korú birtoklója és tulajdonosa.

d) Cosibella webáruházak - Áruk értékesítését kínáló platform, amely elérhető a www.cosibella.pl weboldalon, a varsói székhelyű Cosibella sp. z o. o. Varsó Főváros Kerületi Bírósága által az Országos Bírósági Nyilvántartásba 832314 szám alatt bejegyzett, Varsó kerületének – XIII. Cégnyilvántartó Ügyosztályán. cím: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, Cégjegyzékszám 385746050, Adószám 5223180504.

e) Árucikkek - a Cosibella helyhez kötött üzletében és a Cosibella webáruházában eladásra kínált termékek.

f) Aktiválás - az Ajándékutalványon lévő pénzösszeg aktiválásának folyamata a vásárláskor.

g) Tranzakció – Ajándékutalvánnyal végzett művelet, amely az Ajándékutalványon rendelkezésre álló összeg egészének vagy egy részének a Kibocsátó által felajánlott Árucikkekre történő cseréjéből áll, amely folyamat az Ajándékutalványon rendelkezésre álló összeget a felhasználó által vásárolt Árucikkek értékének megfelelő összeggel csökkenti.

h) Fogyasztó - az a felnőtt korú, cselekvőképes természetes személy, aki a Webáruházban olyan vásárlást végez, amely közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez nem kapcsolódik. A jelen Szabályzatban a Fogyasztóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a vállalkozási tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződést kötő természetes személyre, ha a jelen szerződés tartalma azt mutatja, hogy a Központi Nyilvántartó és a Gazdasági Tevékenységről szóló Tájékoztató rendelkezései alapján rendelkezésre bocsátott üzleti tevékenységének tárgyából adódóan e személyre nézve nem szakmai jellegű. A Kibocsátó minden alkalommal ellenőrzi, hogy a jelen Szabályzatban a fogyasztót megillető jogokat gyakorló természetes személy által kötött, üzleti tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződés e személyre nézve szakmai jellegű-e különösen figyelembe véve a Gazdasági tevékenység központi nyilvántartásában és tájékoztatójában rendelkezésre bocsátott PKD (A tevékenységek lengyel osztályozásának a kódja) kódokat.


II. A Cosibella Ajándékutalvány vásárlásának, fizetésének és kiállításának módjai

1. Az Ajándékutalvány a Cosibella webáruházban vásárolható meg elektronikus formában.

2. A Felhasználó a következő értékű Ajándékutalványokat vásárolhat meg: 10 000 Ft, 20 000 Ft, 30 000 Ft.

3. Az Ajándékutalvány elektronikus formában a Felhasználó részére virtuális formában, e-mailben kerül kiadásra, amely tartalmazza az Utalvány azonosító adatokat: Ajándékutalvány száma és PIN kódja.

4. Az Ajándékutalvány ellenértékének kifizetése a Webáruházban történhet a Webáruházon belül elérhető elektronikus fizetési módokkal, az Ajándékutalvány Webáruházban történő vásárlásakor az utánvételes fizetés lehetősége kizárt.

5. Az Ajándékutalvány vásárlásakor nem vehetők figyelembe azokat a kedvezmények, amelyekre a Felhasználó a Kibocsátó mindenkori kedvezménypolitikája szerint, különösen a hűségprogram keretében jogosult lenne.

6. Az Ajándékutalvány a hatályos jogszabályok értelmében nem elektronikus fizetési eszköz és nem elektronikus fizetési utalvány.

7. Az Ajándékutalvány készpénzre (készpénzben vagy bankszámlára utalással) részben vagy egészben nem váltható, az Ajándékutalvány befizetett ellenértéke kamatmentes.

8. A törvényben meghatározott esetek kivételével az Ajándékutalvány értéke vissza nem térítendő.

9. Az Ajándékutalványt vásárló Fogyasztó, aki az Utalványt a Webáruházban vásárolta, jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni az Ajándékutalvány adásvételi szerződésétől, az Ön kifejezett hozzájárulásával, amelyet ezen időszak lejárta előtt adott ki és ezen Ajándékutalvány használatát nem kezdte meg. A Webáruházon keresztül megkötött Ajándékutalványra vonatkozó szerződéstől való elállásra és annak visszatérítésére a hatályos jogszabályokból, így különösen a fogyasztói jogokról szóló 2014. április 30-i törvényből, valamint az érintett Cosibella webáruház szabályzatából következő elállási és visszatérítési szabályok vonatkoznak.

10. A Webáruházon keresztül megkötött Ajándékutalvány-szerződéstől való elállási jog gyakorlásának módjáról és határidejéről való tájékoztatást az elállási nyilatkozat-űrlappal együtt a jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.


III. A Cosibella Ajándékutalvány felhasználásának szabályai

1. Az Ajándékutalvány lehetővé teszi a többszöri árucikkvásárlást a Cosibella online áruházában.

2. Az Ajándékutalvány a vásárláskor aktiválódik.

3. A Felhasználó az Ajándékutalványát a vásárlást követően azonnal felhasználhatja.

4. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje a Kibocsátótól történő megvásárlástól számított 12 hónap. Az Utalvány érvényességének meghosszabbítására nincs lehetőség.

5. A Felhasználó az Ajándékutalvány beváltásakor, ha az átvett Áru értéke alacsonyabb az Ajándékutalvány mindenkori értékénél, a fennmaradó részösszeget nem jogosult készpénzben vagy bankszámlára történő átutalással átvenni. Az Ajándékutalvány fennmaradó, fel nem használt értékét a Felhasználó az Ajándékutalvány érvényességi ideje alatt a későbbi Webáruházban vagy a helyhez kötött üzletben történő vásárláshoz felhasználhatja.

6. Amennyiben a Felhasználó által vásárolt Áru ellenértéke magasabb, mint az Ajándékutalványon lévő készpénz összege, a Felhasználó köteles az árkülönbözetet megfizetni a Webáruházban a Cosibella Webáruházon belül elérhető elektronikus fizetéssel.

7. A Kibocsátónak jogában áll megtagadni az Ajándékutalvánnyal történő fizetést, ha az Ajándékutalványon nincs pénzösszeg, az Ajándékutalvány érvényességi ideje lejár, vagy az Ajándékutalvánnyal történő fizetés átmeneti technikai nehézségei fennállnak.

8. Az Ajándékutalvány bemutatóra szóló Utalvány, és bármikor átruházható más személyre, aki az átadás pillanatától annak Felhasználójává válik. Egy Utalványt tetszőleges számú személy használhat.

9. Az Ajándékutalványon lévő pénzösszeg összegét a Felhasználó a számlájára való bejelentkezést követően bármikor ellenőrizheti a: Hűséges vásárlói előnyök részben és továbbá a cosibella.hu/code oldalon.

10. Ha a Felhasználó a Cosibella Webáruházban felhasználói fiókkal rendelkezik, az Ajándékutalvánnyal végrehajtott tranzakciók bármikor láthatóak lesznek a Rendelési előzményeiben.

11. Az Ajándékutalvány a lejárati dátuma után (azaz 12 hónap elteltével) vagy a rendelkezésre álló keret kimerülése után megszűnik, és nem jogosít fel további vásárlásra. Amennyiben az Ajándékutalvány érvényességi idejének lejárta ellenére fel nem használt pénzösszeg marad rajta, akkor ezen összeg vissza nem térítendő, és a Felhasználó igénye nem érvényesíthető. Felhasználó elfogadja, hogy az Ajándékutalványon rendelkezésre álló pénzösszeget csak az Utalvány érvényességi ideje alatt tudja felhasználni.

12. A Felhasználó felelős az Ajándékutalvány rendeltetésszerű használatáért és biztonságáért. Az Utalvány biztosításáért kizárólag a Felhasználó felelős. A Kibocsátó nem vállal felelősséget az olyan Ajándékutalványokért, amelyek nem a Kibocsátónak felróható okból vesznek el. A fent hivatkozott Ajándékutalvány elvesztése (beleértve az ellopást is) esetén az Ajándékutalvány nem pótolható. A Felhasználó köteles az Utalványt és a használatát lehetővé tevő adatokat védeni és biztonságban tárolni.


IV. Az Ajándékutalvánnyal vásárolt Áruk visszaküldésének és az Árukkal kapcsolatos reklamáció esetén az adásvételi szerződéstől való elállás szabályai

1. A Felhasználó az adásvételi szerződéstől való elálláskor és a Webáruházban Ajándékutalvánnyal vásárolt Áruk visszaküldésekor a vásárláshoz használt Ajándékutalvány árának megfelelő összeget kapja vissza, abban az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor átutalással a megjelölt bankszámla. Az Utalványra történő visszatérítés nem hosszabbítja meg a Utalvány érvényességét.

2. Ha az Áruval kapcsolatos reklamációt a Kibocsátó elfogadja és az Ajándékutalvánnyal vásárolt Áru visszaküldését elfogadja, a Felhasználó cserébe megkapja a reklamált Áru vásárlási összegének megfelelő összeget az Ajándékutalványára, amellyel ezt a vásárlást lebonyolította, amennyiben ez nem lehetséges, a megjelölt bankszámlára történik az átutalás. Az Utalványra történő visszatérítés nem hosszabbítja meg a Utalvány érvényességét.


V. A Cosibella sp. z o. o. által alkalmazott személyes adatvédelmi elvek.

1. A Felhasználók és a Felhasználók által megjelölt személyek személyes adatainak kezelője a Kibocsátó.

2. A Kibocsátó a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és kizárólag a Kibocsátó tevékenységével összefüggő célokra kezeli az alábbi területeken: Ajándékutalványok kibocsátása, Ajándékutalványokkal történő tranzakciók lebonyolítása és kiszolgálása, Felhasználókkal való kommunikáció és panaszok elbírálása, ill. valamint a Kibocsátó részére vezetett nyilvántartási tevékenység, valamint jogi és számviteli szolgáltatással kapcsolatos tevékenység körében.

3. A személyes adatok kezelése az alábbiak alapján történik:

a) 6. cikkely 1. bekezdés b.) pontja, azaz Ajándékutalványra helyben vagy távolról kötött adásvételi szerződés teljesítése, ideértve: Ajándékutalvánnyal bonyolított tranzakciók lebonyolítását, Ajándékutalvány kézbesítését, kommunikáció kezelését, panaszok elbírálását

b) 6. cikkely 1. bekezdés f.) pontja, azaz a Kibocsátó jogos érdeke, különös tekintettel a követelésekkel szembeni védekezésre, vagy a Felhasználók által megadott, harmadik féltől származó adatok esetén a másik személy szállítási címének feltüntetése).

c) 6. cikkely 1. bekezdés c.) pontja, azaz az adatfeldolgozás az ügyintézőt terhelő jogszabályi kötelezettség, így különösen a beszámolási, számviteli és könyvelési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4. A személyes adatok Kibocsátó részére történő megadása önkéntes, azonban a személyes adatok megadásának elmulasztása az Ajándékutalvány Webáruházon keresztül történő vásárlásának sikertelenségét, a hatékony kézbesítés elmaradását, valamint Ajándékutalvánnyal történő tranzakciók lebonyolításának sikertelenségét vonhatja maga után.

5. A Felhasználók személyes adatainak címzettjei a következők: a Felhasználók által leadott megrendelések feldolgozásáért és lebonyolításáért felelős jogalanyok, valamint az Ajándékutalványok megfelelő működéséhez szükséges informatikai rendszerek szállítói, valamint a Kibocsátó részére a Kibocsátónak az Ajándékutalványok megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtó és a megbízások végrehajtásával kapcsolatos szervezetek (postai cégek, futárcégek, könyvelő irodák, ügyvédi irodák, tárhely- és felhőszolgáltatók). A címzettek lehetnek olyan jogalanyok is, amelyek a vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak adatok fogadására, beleértve az illetékes igazságügyi hatóságokat is.

6. Személyes adatok harmadik országokba (az Európai Unióhoz tartozó országokon kívülre) kizárólag a Webáruházban vásárolt Áruk Kibocsátó által megrendelt harmadik országba történő szállítása kapcsán továbbíthatók.

7. A személyes adatokat a Felhasználók Ajándékutalványok vásárlásához, Ajándékutalvánnyal történő Tranzakciók lebonyolításához és a Szabályzatban megjelölt egyéb tevékenységekhez szükséges ideig tároljuk. Ezen időszak lejártát követően az adatok kezelése a következők alapján történhet: a Kibocsátó jogszabályi kötelezettségei (a számviteli és könyvviteli bizonylatok tárolása tekintetében, amíg a törvény előírja), vagy jogilag indokolt érdek (a Kibocsátóval szembeni követelésekkel kapcsolatos védekezés, mindaddig, amíg a Felhasználók jogosultak ilyen igényekre).

8.A Kibocsátó gondoskodik arról, hogy azok a személyek, akiknek személyes adatait kezelik, gyakorolják a jogszabályi rendelkezésekből eredő jogaikat, ideértve a saját személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, megváltoztatásához, törléséhez vagy továbbításához való jogukat, valamint az adatkezelés korlátozásának kérelmét, személyes adatok kezelését és kifogásolását. Ezen túlmenően az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás esetén minden személy, akinek az adatait kezelik, jogosult visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Minden személy, akinek az adatait kezeljük, panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél.

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályán Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Tel: +361-4585926

9. A Felhasználókra és más olyan személyekre vonatkozó személyes adatokat, akiknek az adatait a Felhasználó bejelentette, a Kibocsátó védi az illetéktelen személyeknek való kiszolgáltatás ellen, valamint a feltüntetett adatok és információk felhasználása során bekövetkező egyéb nyilvánosságra hozataltól, elvesztéstől vagy jogosulatlan módosulástól, megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedésekkel.

10. A Szabályzatban nem szabályozott személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben az egyes Webáruházakra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat megfelelő rendelkezései az irányadók.


VI. A Cosibella Sp. z o. o. panaszokkal kapcsolatos szabályai

1. A Felhasználó jogosult panaszt tenni, ha az Ajándékutalvánnyal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, így különösen az Ajándékutalvány indokolatlan megterhelése, az Utalvány rendeltetésszerű használatát akadályozó meghibásodás vagy az Ajándékutalvány a vásárlást megelőző sérülése esetén.

2. A panaszokat elektronikusan az info@cosibella.hu e-mail címre vagy postai úton a következő címre lehet benyújtani: Olza Logistic - Cosibella.hu Ady Endre 16 4123, Hencida.

3. A panasznak tartalmaznia kell: a Felhasználó vezeték- és keresztnevét, a Felhasználó címét, beleértve az e-mail címet, a panaszt megalapozó körülményeket, valamint a Felhasználónak a benyújtott panasszal kapcsolatos konkrét kérését. Kérjük, amennyiben lehetséges és indokolt, a panaszhoz csatoljon olyan dokumentumokat vagy fényképeket, amelyek azt indokolják, és segítséget jelenthetnek a panasz megoldásában.

4. Amennyiben a panaszban közölt adatok vagy információk kiegészítésre szorulnak, a Kibocsátó a panasz elbírálása előtt felkérheti a panaszt benyújtó Felhasználót, hogy azt a megjelölt információk alapján kiegészítse.

5. A Kibocsátó a panaszt a megfelelően elkészített panasz kézhezvételétől számított 14 napon belül elismeri. A panasz kezeléséről a Felhasználó elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címére, illetve kifejezett kérésére postai úton kap tájékoztatást. A panasz elutasítása esetén a Kibocsátó a döntés indoklásával értesíti a Felhasználót.

6. Utánvéttel feladott csomagot a Kibocsátó nem fogad el.

7. A reklamáció pozitív elbírálása esetén a Kibocsátó új, a reklamált Ajándékutalványon felhalmozott összeggel megegyező értékű Ajándékutalványt bocsát ki a Felhasználó részére. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje legalább megegyezik az adott Ajándékutalvány érvényességi idejével.

8.A panaszra adott elutasító válasz esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére bíróságon kívüli módszereket alkalmazhat, beleértve:

a) az ügyet vitarendezési kérelemmel a kereskedelmi kamara mellett működő állandó fogyasztói bírósághoz továbbíthatja;

b) felkérheti a tartományi kereskedelmi felügyelőt, hogy kezdeményezzen közvetítői eljárást a vita békés megoldása érdekében;

c) peren kívüli vitás ügyek rendezésében és igényérvényesítésben ingyenes segítséget vehet igénybe a kerületi (települési) fogyasztóvédelmi ombudsmanoktól és a törvényileg fogyasztóvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetektől.


VII. Az Ajándékutalványokra vonatkozó szabályzat záró rendelkezései

1. Jelen Szabályzat változása esetén a Kibocsátó erről a Felhasználókat a Webáruház honlapján és a megadott e-mail címen tájékoztatja. A Szabályzat a módosításában megjelölt időponttól, de a Kibocsátó általi kihirdetéstől számított legkésőbb 7 napon belül lép hatályba, azzal, hogy rövidebb időn belül technikai és információs változások következhetnek be. A Szabályzat módosításának időpontja előtt vásárolt Ajándékutalványok tekintetében semmilyen változás nem érinti hátrányosan jogaikat és kötelezettségeiket, jogi helyzetük semmilyen módon nem romlik.

2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott Webáruházakkal kapcsolatos kérdésekben az érintett Webáruházak Szabályzata az irányadó, melyek aktuális tartalma minden esetben elérhető ezen Webáruházak weboldalain.

3. A Szabályzatban foglaltak és a kötelező jogszabályi rendelkezések közötti ellentmondás esetén a Szabályzatban foglaltak helyett, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, a Szabályzat többi része pedig érvényben marad.

pixel